Πιλοτικά προγράμματα

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας λειτουργεί ως Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο.Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε ένα αυτενεργό περιβάλλον καλλιεργεί το θετικό αυτοσυναίσθημα του μαθητή και του παρέχει το κίνητρο της επιτυχίας με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αυτορρύθμισης, ολόπλευρης ανάπτυξης και της μαθητικής του προόδου.

Η διευρυμένη μορφή του  προγράμματος και η πολυθεματικότητα των δραστηριοτήτων και των νέων γνωστικών αντικειμένων που πραγματώνονται μέσα σ΄ αυτό, καλύπτουν ένα πολύπλευρο φάσμα ενδιαφερόντων και προτιμήσεων των μαθητών στα οποία και αυτοί επιδίδονται με ιδιαίτερη αγάπη, αυξημένη συμμετοχή και συνεργατικότητα. Αυτή η αγάπη σύντομα ξεπερνά τα στενά όρια των ενδιαφερόντων τους και μετουσιώνεται σε θετική στάση απέναντι στο σχολείο, σε όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η βελτίωση της μαθητικής επίδοσης έρχεται να επισφραγίσει αυτή τη θετική-ζωντανή σχέση μαθητή-σχολείου και να την ανατροφοδοτήσει με περισσότερα κίνητρα για μεγαλύτερη επιτυχία και αυτοπραγμάτωση

.Οι ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο Ολοήμερο πρόγραμμα αλλά και η επικουρική χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών στην επίτευξη των διδακτικών στόχων μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών μέσα στη μαθητική ομάδα και τη σχολική τάξη γενικότερα γεγονός που σύντομα αναδρά θετικά και στη μαθητική τους επίδοση.Η θετική στάση που οι μαθητές υιοθετούν απέναντι σε ένα Σχολείο που διαφέρει αισθητά από τα συνηθισμένα, δημιουργεί σ΄ αυτούς και τους δασκάλους τους υψηλούς στόχους και προσδοκίες για την πραγματοποίηση των οποίων και αγωνίζονται με περισσότερη όρεξη, υπομονή κι επιμονή .

Παράλληλα με τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης, η φοίτηση του μαθητή το ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον του Πιλοτικού Σχολείου αποτελεί μοναδική ευκαιρία μιας χρονικά διευρυμένης ένταξης του μαθητή στην ομάδα, στους κανόνες και στις απαιτήσεις της, μιας αλληλεπίδρασης που επηρεάζει σημαντικότατα την κοινωνικοποίηση και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Πιο συγκεκριμένα:Μέσα από τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων και εργασιών οι μαθητές αποκτούν συμμετοχικότητα και συνεργατικότητα, μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, να θέτουν κοινούς στόχους και να αγωνίζονται για την πραγματοποίησή τους. Παράλληλα αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η ομάδα για το άτομο, κατανοούν όμως συγχρόνως και το ρόλο που διαδραματίζει το άτομο στα πλαίσια της ομάδας. 

Η ενισχυτική διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, ενδυναμώνει το αυτοσυναίσθημα των μαθητών αυτών, τους οπλίζει με ασφάλεια και κοινωνική αισιοδοξία ενώ παράλληλα προλαμβάνει την απαρέσκεια απέναντι στο σχολείο, τον εκπαιδευτικό ή τη μαθητική ομάδα πριν αυτή εξελιχθεί σε προβληματική συμπεριφορά.  Η καταβολή προσωπικού μόχθου για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και εργασιών που οι μαθητές έχουν αναλάβει μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Πιλοτικού Σχολείου τους βοηθά να αντιληφθούν το παραγόμενο έργο ως αποτέλεσμα του βαθμού της προσπάθειάς τους και της προσπάθειας των άλλων μελών της μαθητικής ομάδας. Μαθαίνουν έτσι να σέβονται τη δουλειά τους αλλά και να εκτιμούν τη δουλειά των άλλων, να διατυπώνουν τεκμηριωμένα την άποψή τους θετική ή αρνητική αλλά και να δέχονται την κριτική των υπολοίπων. 

Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου, τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και τη διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος στο πλαίσιο της  ενίσχυσης του μορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου και του “ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία”Να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και να “πείσει” για την αξιοπιστία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και της ελληνικής πολιτείας.